Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

 • Klant
  Natuurlijke persoon of bedrijf welke een dienst afneemt bij Tijdwinners.
 • Particuliere klant
  Particulieren kunnen kiezen tussen Huishoudelijke hulp en Eenmalige diensten, met specifieke voorwaarden en tarieven. Tarieven voor particulieren worden gecommuniceerd inclusief BTW.
 • Zakelijke klant
  Zakelijke klanten kunnen  kiezen tussen Facilitaire diensten en Eenmalige diensten, met specifieke voorwaarden en tarieven. Tarieven voor de zakelijke klant worden gecommuniceerd exclusief BTW.
 • Bedieningsgebied
  Het standaard bedieningsgebied van Tijdwinners bestaat uit Uden, Volkel, Odiliapeel, Mariaheide en Veghel.
 • Dienst
  Mogelijk te verrichten werkzaamheden door Tijdwinners bestaan uit:

   

  • Huishoudelijk
   Stof afnemen, stofzuigen, dweilen, badkamer en toilet reinigen, wassen, drogen, vouwen, strijken, bed verschonen, koelkast ontdooien en schoonmaken, vitrages wassen, ramen lappen, planten verzorgen, ramen wassen, en meer. Werkzaamheden op hoogte alleen met gebruik keukentrap of huishoudtrapje.
  • Lichte tuinwerkzaamheden
   Los onkruid plukken (dus niet uren op de knieën om grote vlakken te doen!), vegen, bladeren ruimen, grasmaaien.
  • Boodschappendienst
   Boodschappen halen en opbergen.
 • Eenmalige diensten
  Diensten uitgevoerd op incidentele basis op basis van beschikbaarheid.
 • Overeenkomst
  Er is sprake van een overeenkomst indien klant opdrachtbevestiging aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Medewerker
  Werknemer van Tijdwinners of door hen ingeschakelde derde partij welke in opdracht van Tijdwinners diensten verricht bij klant.
 • Backoffice
  Medewerkers van Tijdwinners die verantwoordelijk zijn voor administratieve werkzaamheden en opvolging van contacten per telefoon of mail.
 • Feestdagen
  Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, Koningsdag en 5 mei (1x per 5 jaar).

 

Artikel 2 –  Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst van Tijdwinners en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Tijdwinners en klant.
 • Bij het tot stand komen van de overeenkomst zal Tijdwinners klant wijzen op algemene voorwaarden zoals opgenomen op de website. Indien gewenst zullen deze kosteloos elektronisch worden toegezonden.
 • Indien sprake is van een overeenkomst gaat u expliciet ook akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • Indien naast deze algemene voorwaarden tevens aanvullende dienstenvoorwaarden van toepassing zijn kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 • Op overeenkomsten tussen Tijdwinners en klanten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 3 – Verplichtingen Tijdwinners

 • Bij het uitvoeren van diensten met een periodieke cyclus worden, waar mogelijk, vaste medewerkers toegewezen aan de klant. Deze toezegging geldt als een inspanningsverplichting en niet als een resultaatverplichting.
 • Bij uitval van een medewerker probeert Tijdwinners klanten te voorzien van een vervanger. Deze toezegging geldt als een inspanningsverplichting en niet als een resultaatverplichting. Tijdwinners behoudt zich het recht voor de betreffende dienstverlening op een afwijkende dag en/of tijdstip uit te voeren in overleg met de klant.

 

Artikel 4 – Aanwijzingen voor klanten

 • Medewerkers van Tijdwinners verrichten dienst met activiteiten zoals vastgelegd in algemene voorwaarden tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen in de overeenkomst tussen klant en Tijdwinners.
 • Medewerkers van Tijdwinners maken enkel gebruik van de ter beschikking gestelde materialen van de klant. Uitgangspunt is daarbij bovendien dat betreffende materialen geschikt moeten zijn voor de taak welke uitgevoerd dient te worden. Een versleten stofzuiger met een korte slang of een zware stofzuiger waarmee op verschillende verdiepingen moet worden gewerkt zijn voorbeelden van materialen die niet geschikt worden geacht.
 • U bent als klant verantwoordelijk voor veilige werkomstandigheden voor de medewerker. Voorbeelden die de veiligheid van de werkomstandigheden bevorderen zijn: veilige schoonmaakmiddelen, een veilige huishoudtrap, enzovoort.
 • Medewerkers van Tijdwinners verplaatsen geen grote meubelstukken zoals bankstellen, fauteuils, kasten, enzovoort.
 • Bij het uitvoeren van de dienst hanteren we de norm dat voorwerpen in schoon te maken ruimtes gebruiksvoorwerpen zijn. Medewerkers dienen door de klant expliciet gewezen te worden op voorwerpen die vallen onder de categorie kunst of anderszins van grote waarde zijn. Medewerkers mogen genoemde voorwerpen zonder expliciete opdracht niet aanraken of verplaatsen.
 • Indien door omstandigheden een dienst niet kan worden uitgevoerd informeert de klant Tijdwinners per mail met een uiterste termijn zoals vastgelegd in het afgesloten abonnement. Tijdwinners behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige melding de betreffende uren bij klant in rekening te brengen.
 • Klant en medewerker plannen in onderling overleg een afwijkende afspraak indien incidenteel een dienst niet door kan gaan. De medewerker informeert hierover de backoffice van Tijdwinners.
 • Indien diensten gedurende een langere periode niet door kunnen gaan b.v. bij vakantie van de klant geeft deze dat uiterlijk twee weken van tevoren door aan Tijdwinners.
 • In de periode tussen Kerst en Nieuwjaar is een collectieve sluiting van toepassing zijn. 
 • Tijdwinners verricht geen werkzaamheden op nationale feestdagen.

 

Artikel 5 – Tarieven en betaling

 • Actuele tarieven zijn opgenomen op de website tijdwinners.nl
 • Tijdwinners behoudt zich het recht voor de tarieven aan te passen. Klanten worden vooraf geïnformeerd over tariefaanpassingen.
 • De minimale aaneengesloten tijdsduur voor afname van een dienst is twee uur.
 • Klanten kunnen, in achtneming van het betreffende opzegtermijn (huishoudelijk/ facilitair), de dienstverlening opzeggen middels een schriftelijke melding (mail) aan Tijdwinners.
 • Facturatie geschiedt, met uitzondering van eenmalige diensten, achteraf per maand op basis van de werkelijk gemaakte uren (conform werkbriefje). Klant ontvangt factuur via mail.
 • Er geldt een extra toeslag voor werkzaamheden buiten het bedieningsgebied op basis van de te maken reiskilometers en reistijd. Deze toeslag wordt voorafgaand aan de te maken afspraak gecommuniceerd en opgenomen in de overeenkomst.
 • Zodra Tijdwinners besluit het bedieningsgebied uit te breiden heeft een bestaande klant die binnen het bedieningsgebied komt de keuze:
  • Huidige medewerker behouden inclusief de extra toeslag
  • Overstappen naar een nieuwe medewerker zonder de extra toeslag.
   Uitgangspunt is dat medewerkers primair werkzaam zijn in de eigen woonplaats.
 • Indien klant in gebreke blijft met betaling zal na verstrijken van de eerste termijn een betalingsherinnering worden gestuurd. Indien ook na deze herinnering de klant in gebreke blijft worden de diensten voor betreffende klant opgeschort. Uiteraard blijven de openstaande vorderingen dan nog steeds van kracht. Hervatting van de dienstverlening vindt plaats nadat de klant aan alle openstaande verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 6 – Klachten

 • Indien u niet tevreden bent over de geboden dienstverlening bespreekt u dit in eerste instantie met de betrokken medewerker.
 • Mocht dit niet tot een oplossing leiden kunt u dit telefonisch of per mail melden aan Tijdwinners. In overleg met de backoffice proberen we dan om in overleg met u tot een oplossing te komen.
 • Klachten dienen in ieder geval binnen twee weken na constatering worden ingediend.

 

Artikel 7 – Schade

 • Tijdwinners heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor veroorzaakte schade.
 • Tijdwinners kan alleen verantwoordelijk worden gesteld bij aantoonbare schuld door medewerkers van Tijdwinners met een maximum van € 250 per gebeurtenis. De definitieve hoogte van de uitkering zal uiteindelijk worden bepaald door de verzekeraar.
 • Bij schade zijn er in principe twee mogelijkheden om aanspraak te maken op een verzekering:
  • Eigen inboedelverzekering van klanten (met dekking op “van buitenkomende onheilen”, “all-risks” of “totaal”). Uiteraard dient u zelf uw voorwaarden te controleren maar met een uitgebreide dekking zijn mogelijke voordelen:
   • Dekking van ‘reguliere’ schade zoals breuk bij vallen van voorwerpen.
   • Vergoeding op basis van nieuwwaarde (mits de afschrijving vanwege ouderdom niet meer is dan 60%, anders wordt dagwaarde vergoedt).
   • Bij een aansprakelijkheidsverzekering is vergoeding altijd op dagwaarde, dus in de regel een lagere uitkering.
   • Er hoeft geen discussie gevoerd te worden over de aansprakelijkheidsvraag. De inboedelverzekering keert na indiening van de stukken vaak meteen uit.
  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Tijdwinners
   • Indien een medewerker van Tijdwinners schade heeft veroorzaakt door aantoonbare schuld, dient u dit binnen 48 uur na constatering bij de backoffice van Tijdwinners te melden.
   • Bij het vaststellen van de schadevergoeding wordt uitgegaan van dagwaarde in plaats van ‘nieuwwaarde bij aanschaf’.
   • Voor het berekenen van de hoogte van de schadevergoeding hanteert Tijdwinners de afschrijvingsrichtlijnen van de verzekering. Op basis van de richtlijnen geldt dat schade aan oudere voorwerpen, die volledig zijn afgeschreven, niet voor vergoeding in aanmerking komt.
   • Klant is verplicht volledige medewerking te verlenen bij uitvoering van schadeafwikkeling door verzekering (b.v. medewerking aan taxeren van schade door derden).
   • Bij schades in huis aan wanden, vloerbedekking, tapijt, etc. kan een ter zake deskundig persoon namens Tijdwinners de schade en de toedracht taxeren. Tot die tijd laat klant alles zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat.
  • Schades die worden geconstateerd na beëindiging van de overeenkomst worden niet in behandeling genomen.

 

Artikel 8 – Speciale voorwaarden

 • Tijdwinners heeft de vrijheid om in een overeenkomst aanvullende voorwaarden op te nemen mits niet in strijd met de algemene voorwaarden.

Nistelrodeseweg 9a
5406 PT  Uden

vragen@tijdwinners.nl

088 2 350 371
ma t/m vr
08.30 – 12.30 uur